Regeling WTV is stopgezet als ‘corona maatregel’ En dat is maar goed ook!

17 maart 2020
NOW (Werktijdverkorting)
OR Corona

DE REGELING WERKTIJDVERKORTING (WTV) IS STOPGEZET ALS ‘CORONA-MAATREGEL’. EN DAT IS MAAR GOED OOK!

De regeling van Werktijdverkorting is geschrapt. Sinds gisteravond geldt een nieuwe regeling, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid: de NOW. Dat is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd. Twee grote gevaren voor werknemers zijn opgelost in deze nieuwe regeling.

De werktijdverkorting heeft een paar grote nadelen voor u en uw collega’s. Vandaag (17 maart) hebben we hard gewerkt aan een artikel. Het artikel stond klaar om gepubliceerd te worden. En had u als OR duidelijk gemaakt dat u alles in had moeten zetten om te onderhandelen over het maken van afspraken bij de invoering van de werktijdverkorting door uw werkgever. Maar gelukkig heeft het kabinet vanavond besloten om te komen met uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Balen voor het werk van vandaag maar we zijn positief!

TWEE GROTE GEVAREN OPGELOST

Onder de werktijdverkorting zouden de volgende twee gevaren op de loer liggen als de OR daar verder niets over had afgesproken;

 1. Uw WW rechten worden meteen aangesproken bij de wtv. Als u na afloop van de werktijdverkorting, of kort daarna, alsnog in de WW belandt, dan worden de maanden werktijdverkorting afgetrokken van de totale periode dat u recht zou hebben op WW. En dat zou hard zijn gegaan bij de maximale wtv periode van 24 weken.
 2. De werkgever had geen verplichting tot doorbetaling van uw loon voor de uren waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. En daarmee zou uw inkomen hard achteruit zijn gegaan.

U begrijpt dat dit geen prettig vooruitzicht was geweest voor u en uw collega’s.

INGETROKKEN WTV-REGELING

Maar gelukkig kwam het kabinet met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een nieuwe tegemoetkomingsregeling die in de plaats komt van de wvt. We hebben deze meteen bestudeert en trekken de conclusie dat de regeling voorziet in de twee bovengenoemde gevaren.

Maar we zijn er nog niet!

FORMEEL GEEN INSTEMMING OP DE WTV

De OR heeft formeel geen instemmingsrecht over de aanvraag tot werktijdenverkorting en waarschijnlijk ook niet op de NOW. De werkgever kan dat zelf besluiten.

MAAR WEL INSTEMMING OP…

De wtv en NOW zal mogelijk eiden tot wijziging van werktijden of tot nieuwe roosters dan wel de invoering van roosters. De ene groep werkt b.v. maandag, dinsdag, woensdag de andere woensdag, donderdag en vrijdag. Dat is een rooster en dat is instemmingplichtig.

INVULLING GEVEN AAN DE NIEUWE REGELING: GA AAN TAFEL ALS OR

Hoe de verdeling van werk wordt ingevuld beslissen bedrijven samen met hun medewerkers. Dien het verzoek in voor een instemmingsverzoek op basis van wijziging werktijd (roosteren) conform artikel 27.1b WOR. Ga als OR in gesprek met de bestuurder over de invulling van de wvt of de nieuwe regeling.

ER KOMT NOG VEEL OP DE ONDERNEMINGSRAAD AF

De nieuwe regeling zal naar ons inziens bijdragen aan het afvlakken van de curve van te verwachten recessie. Uiteraard zijn we er nog lang niet en is onze verwachting dat er nog veel op u als ondernemingsraad afkomt.

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

U kunt ons altijd benaderen inzake de corona crisis en de taak van de ondernemingsraad. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer +31 (0)30 87 89 687 of via info@rdja.nl of rechtstreeks met één van onze deskundige +31 (0)6 5103 4107 www.rdja.nl

Ook werken we aan de website: www.orcorona.nl Het coronaloket voor uw ondernemingsraad voor al uw vragen met betrekking tot uw OR taak en de corona crisis.

DE BELANGRIJKSTE VRAGEN OP EEN RIJTJE VOOR UW COLLEGA’S ZIJN BEANTWOORD IN DE NIEUWE REGELING

Hieronder een aantal beantwoorden uit de NOW die voorzien in de twee gevaren die wij voorzagen uit de werktijdenverkorting.

WORDT MIJN LOON DOORBETAALD ALS IK ONDER DE NIEUWE TEGEMOETKOMINGSREGELING VAL?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald. 

VERBRUIK IK OOK WW-RECHTEN ALS IK ONDER DE NIEUWE TEGEMOETKOMINGSREGELING VAL?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

MOET IK GEGEVENS AANLEVEREN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR TEGEMOETKOMING?

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.

MOET IK GEDURENDE DE TEGEMOETKOMING STOPPEN MET WERKEN?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever. 

WAAR VIND IK DE NIEUWE TOTALE REGELING?

Lees deze op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

Neem de eens de tijd om deze te lezen en weet als OR wat de nieuwe regeling inhoud. Het geeft inzicht in welke informatie belangrijk is voor uw werkgever en voor al uw collega’s (en uiteraard ook voor uzelf, als persoon en als OR lid). En wie weet kunt u alvast de eerste vragen opvangen van uw collega’s als OR lid.

  Rick de Jong

  06 51 034 107

  Auteur van het artikel

  Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 17 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

  Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.

  Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.

  gerelateerde artikelen

  Bijzondere maatregelen in bijzondere tijden

  Gisteren schreven wij over de Werktijdverkorting en de nadelige gevolgen die dat heeft voor o.a. de inkomsten van werknemers, hun (toekomstige) ww-rechten en de positie van oproepkrachten. Onze publicatie sloten wij af met de mededeling dat het onzekere tijden zijn en...

  Lees meer

  Werktijdverkorting, hoe zit het precies!

  UPDATE: De regeling Werktijdverkorting is per 17 maart 2020 18:45 uur ingetrokken. Daarvoor in de plaats is gekomen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ("NOW").  Op internet lees je wisselende berichten over werktijdverkorting en de gevolgen die...

  Lees meer

  Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent corona en de ondernemingsraad

  Ons corona team

  Derk Domela

  Derk Domela

  06 51 153 571

  Peter Lelijveld

  Peter Lelijveld

  06 53 705 207

  Rick de Jong

  Rick de Jong

  06 51 034 107

  Share This