het coronaloket voor uw ondernemingsraad

Meeste gestelde vragen Arbeidsrecht

Er wordt mij gevraagd om langere diensten of extra diensten te draaien. Moet ik komen?

De werkgever kan de werknemer vragen en binnen redelijke grenzen opdragen om overwerk te verrichten. Vanzelfsprekend moet de werkgever de arbeidstijdenwet en -regelgeving daarbij in acht nemen. Er zijn omstandigheden denkbaar dat de werknemer een opdracht tot overwerk mag weigeren, bijvoorbeeld als hij thuis een zorgtaak heeft die op dat moment niet op een andere manier kan worden georganiseerd; iets dat in deze periode beslist niet ondenkbaar is.

Kan mijn werkgever mij opdragen om andere werkzaamheden te verrichten?

De werkgever heeft het recht van instructie. Bovendien staat in de meeste arbeidsovereenkomsten dat van de werknemer wordt verwacht dat hij binnen redelijke grenzen ook andere werkzaamheden dan gebruikelijk dient te verrichten. Gegeven de huidige omstandigheden mag de werkgever van je verwachten dat je ook bereid bent om andere werkzaamheden te verrichten. De opdracht moet wel redelijk blijven.

Ben ik verplicht mijn plusuren op te nemen of mag de werkgever dit voor mij bepalen terwijl andere mensen het betaald krijgen?

Het antwoord is afhankelijk van tal van verschillende factoren. Van belang is de wijze waarop het compenseren van plusuren is geregeld. Kan de werkgever die aanwijzen, dan is het antwoord op de vraag in beginsel ja. Heeft de werknemer een stem in het moment en de wijze van opname dan is het antwoord in beginsel nee. Als de werkgever de uren kan aanwijzen dan geldt nog steeds dat hij van dat recht alleen in redelijkheid gebruik kan maken.

Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof/vakantie(uren) op te nemen omdat er minder werk is door het coronavirus

Dat hangt af van wat hierover staat in uw arbeidsovereenkomst of in de cao. Maar in zijn algemeenheid geldt (en zal ook in de arbeidsovereenkomst,of cao staan) dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Hoewel er zeker sprake is bijzondere omstandigheden, lijken dit geen gewichtige redenen om verplicht vakantie/verlof op te nemen in een periode dat de werknemer dit niet wenst. Dit geldt temeer daar de werkgever een belangrijk deel van de loonkosten vergoed kan krijgen.

Ik heb een vakantie geboekt maar we kunnen niet? Mag ik mijn vakantie teruggeven?

Nee, dat recht heb je niet. Vanzelfsprekend kun je wel proberen om hier met je werkgever een afspraak over te maken.

Mijn verlof is ingetrokken. Kan dit zomaar?

Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden die ertoe leiden dat de organisatie van jouw werkgever in grote problemen komt als jij de geplande vakantie opneemt, kan de werkgever die intrekken. Je hebt dan wel recht op een compensatie van de kosten.

Ik heb een nuluren contract mag ik in deze corona situatie nog steeds mijn uren claimen van de afgelopen periode?

Er is geen ja/nee antwoord op deze vraag, maar zeker als langer dan 6 maanden in een bestendig patroon is gewerkt, kun je ervan uitgaan dat je recht hebt op doorbetaling van het gemiddelde loon over de afgelopen periode van (minimaal) 3 maanden.

Wij werken met een urensystematiek. Ik maak nu veel uren mag mijn baas mij straks gewoon weer naar huis sturen?

Dat hangt van de binnen jouw bedrijf geldende regeling af. Bepalend voor het antwoord is de wijze waarop het compenseren van de extra-uren is geregeld. Kan de werkgever die aanwijzen, dan is het antwoord op de vraag in beginsel ja. Heeft de werknemer een stem in het moment en de wijze van opname dan is het antwoord in beginsel nee.

Ik heb een min-max contract wat krijg ik betaald?

Je hebt in ieder geval recht op doorbetaling van het minimaal aantal overeengekomen uren. Wanneer langer dan 6 maanden in een bestendig patroon gewerkt is, kun je ervan uitgaan dat je recht hebt op doorbetaling van het gemiddelde loon over de afgelopen periode van (minimaal) 3 maanden.

Ik ben oproepkracht en kreeg begin van dit jaar een vast contract aangeboden. Dat heb ik geweigerd. Nu denk ik daar anders over. Heb ik nu nog recht op dit vaste contract?

Nee, als je het contract niet hebt geaccepteerd, heb je daar nu geen recht meer op. Mogelijk dat je wel recht hebt op doorbetaling van een gemiddeld aantal uur, ook als je niet wordt opgeroepen.

Ik moet misschien in quarantaine? Krijg ik gewoon betaald?

Ja, je hebt recht op doorbetaling van het loon. De reden dat je in quarantaine moet komt in redelijkheid niet voor jouw rekening. Ben je ziek en werk je om die reden niet dan heb je recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van wat daar over in jouw arbeidsovereenkomst of cao staat, kan dat een percentage zijn van jouw loon, maar nooit minder dan 70%.

Als ik ontslagen word door de coronacrisis, krijg ik dan de transitievergoeding?

Ja. Je houdt recht op de transitievergoeding, Dat is alleen anders in het geval van faillissementssituaties.

Ik ben flexwerker en ik word werkloos. Wat moet ik doen?

De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet. Als je je werk verliest, kun je bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na je laatste werkdag, uiterlijk één week daarna. Let op: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld met een nulurencontract, kun je recht op WW hebben.

Mag een bedrijf je van de planning halen (ondanks dat je werk gewoon door gaat en andere mensen boven hun contracturen op de planning komen) en dan je tijd voor tijd uren eraf halen?

Hierop is het antwoord simpel gezegd: Nee.

Ik ben bang om naar het werk te gaan, mag ik thuisblijven?

Nee. Werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving.

Mag ik als ik thuiszit nu, zomaar ergens anders gaan werken?

Nee. Maar samen met je werkgever kun je daarover met dat andere bedrijf afspraken maken.

Mag ik mijn ouderschapsverlof intrekken?

Nee

Moet mijn werkgever mijn reiskosten doorbetalen nu ik thuiswerk?

Nee

Artikelen Arbeidsrecht

De OR in tijden van (corona)crisis

De OR in tijden van (corona)crisis

Snel veranderende wereld Nog niet eerder veranderde de wereld om mij heen zo snel. Nog niet eerder volgden ontwikkelingen elkaar zo snel op als nu. Een groot deel van de Nederlanders werkt gedwongen thuis, of wordt anderszins geconfronteerd met de gevolgen van de...

Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent corona en de ondernemingsraad

Ons corona team

Derk Domela

Derk Domela

06 51 153 571

Peter Lelijveld

Peter Lelijveld

06 53 705 207

Rick de Jong

Rick de Jong

06 51 034 107